NexusPWN

ออฟไลน์

ประวัติพาร์ทเนอร์

พาร์ทเนอร์ชาวฮังการีคนแรก ผู้เชี่ยวชาญแนว PvP/PvE นอกจากนี้ยังเป็นคนโอบอ้อมอารีและตลกมาก :)

Twitch
  • 14,766 ผู้ติดตาม